i1.gif
webdesign Petr Kvapil
Linpra s.r.o. (c)

Služby

Přehled konkrétních činností (správa domu) zajišťovaných v rámci ceny:

 • vést evidenci všech uživatelů bytů i nebytových prostor,
 • předepisovat úhrady za bydlení dle dispozic družstva, společenství,
 • provádět pravidelný přepočet nájemného dle platných předpisů pro nečleny družstva (regulované nájemné),
 • 1x měsíčně zpracovat kompletní předpis veškerých úhrad jednotlivých uživatelů (podklad pro zaúčtování do podvojného účetnictví družstva, společenství),
 • provádění jednotlivých změn, vydávání evidenčních listů nebo nových rozpisů úhrad za byt (změna uživatele bytu, změna počtu osob),
 • v případě uzavření smlouvy s Českou poštou 1 x měsíčně předávání změn předpisu nájmu na disketě České poště (SIPO), a to v nutné zašifrované formě,
 • vyhotovování nájemních smluv (bytů, nebytových prostor) dle dispozic družstva, společenství,
 • vedení evidence plateb,
 • měsíční zpracování a doručení upomínek dlužníkům včetně výpočtu poplatku z prodlení,
 • zpracování měsíčního přehledu dlužníků pro družstvo, společenství,
 • dle dispozic výboru na jeho náklady dlužné částky vymáhat soudně,
 • 1x ročně zpracování vyúčtování služeb (vody, tepla, úklidu, odpadu, společné elektřiny, STA případně další) včetně tisku pro jednotlivé uživatele a celkového přehledu pro družstvo, společenství (v ceně nejsou odečty vodoměrů a měřidel ÚT),
 • zajištění vyplacení přeplatků z vyúčtování služeb jednotlivým uživatelům bytů, nebytových prostor složenkou "B" nebo bezhotovostním převodem na účet uživatele,
 • přepočet záloh na služby podle skutečných nákladů za uplynulý rok,
 • jednání s uživateli bytu (vysvětlení vyúčtování, provádění změn),
 • potvrzování žádostí a dokladů pro uživatele (potvrzení pro sociální odbor, soud apod.),
 • vedení korespondence s firmami, nájemníky, úřady atd.,
 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor,
 • smluvní zajištění pravidelných revizí - elektřina, plyn, hromosvody, požární ochrana a následné odstranění zjištěných závad,
 • smluvní zajištění non- stop havarijní služby,
 • smluvní zajištění údržby zeleně, úklidu domů, chodníků včetně zimní údržby,
 • vedení evidence bytových vodoměrů (termín platnosti cejchů),
 • po dohodě a dle dispozic výboru zajišťovat opravy v domě i bytech,
 • zajištění odstraňování poruch v dodávce vody, tepla, elektrické energie, plynu,
 • řešení případných nedostatků v plnění služeb ostatních dodavatelů (úklid, STA, odpad, výtahy apod.),
 • účast technika v případě potřeby např. výměna vodoměrů, elektroměrů, provádění revizí, při opravách a další,
 • spolupráce s družstvem, společenstvím i v ostatních činnostech např. podání žádostí na OŽP, stavební úřad, odbor územního plánování a rozvoje MČ,
 • ve spolupráci s vlastníkem vypsání a organizace případného výběrového řízení na zakázku většího rozsahu,
 • zajištění pojištění nemovitosti,
 • zajištění soudního znalce,
 • zajištění právních služeb.

Vedení podvojného účetnictví zajišťované v rámci ceny:

 • účtování nákladů a výnosů vlastníka, účtování faktur dodavatelských a odběratelských, příjmových a výdajových pokladních dokladů, předpisu úhrad za byty a nájemné za nebytové prostory, vedení pohybu bankovního účtu, poplatků SIPO, plateb úhrad za byty a nájemné za nebytové prostory, pojištění nemovitosti, daně z nemovitosti, náklady na správu majetku, zpracování příkazů k úhradě do banky,
 • u družstev vést evidenci splátek členského podílu,
 • v případě potřeby zpracování přefakturace vody pro ohřev pro ostatní vchody objektu,
 • po provedení vyúčtování služeb zúčtovat zálohy na služby,
 • zpracování daně z příjmu právnických osob včetně příloh, předání vlastníku k podpisu a doručení FÚ,
 • Účetní závěrka: roční obsahuje podklady pro výpočet přiznání daně z příjmů, tj. výsledovku, rozvahu, obratovou předvahu, inventarizaci účtů, účetní deník, hlavní knihu podle účtů a přílohu k roční účetní závěrce.
 • budou-li výboru vyplaceny řádné odměny, provedeme vypočítání a odvedeni daně z příjmu, zdravotního a sociálního pojištění. Zpracujeme pro finanční úřad roční výkazy vyúčtování daní, pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení přehledy plateb odvodu pojistného
 • zpracujeme dohody o provedení práce, o pracovní činnosti.
 • sledujeme včasné úhrady plateb a připravujeme příkazy k úhradě např. za pojištění domu, daně z nemovitosti apod..
 • žádá-li družstvo, společenství o úvěr, dotaci - vyplníme pro banku apod. požadované Vstupní listy - finanční monitoring. Finanční monitoring, po dobu splácení úvěru, zpracováváme buď čtvrtletně nebo pololetně, dle požadavku banky a elektronicky jej bance zasíláme,
 • příkazy k úhradě do banky můžeme zadávat pomocí pasivního i aktivního elektronické bankovnictví - ČSOB, KB, ČS., ev. i jiné.

Správní společnost provede tyto činnosti při převzetí objektu do správy:

 • je přítomna při převzetí objektu jak fyzického, tak při předání technické dokumentace objektu (pasporty a platné revizní zprávy, klíče....),
 • od správce domu si zajistí předání aktuálních evidenčních listů, nájemních smluv na nebytové prostory, předpis úhrad za byty a nájemné nebytových prostor, přehled dluhů, kopie dodavatelských smluv,
 • vložení dat do počítače,
 • nasazení plateb na SIPO (v případě uzavření smlouvy s Českou poštou),
 • stanovení výše předpisu úhrad podle pokynů družstva, společenství,
 • zajištění smluv s PRE, Pražskou teplárenskou, Pražskými vodárnami a kanalizacemi, Českou poštou (SIPO), Pražskými službami a firmami, které si vybere družstvo, společenství zajišťující úklid domu a přináležejících chodníků vč. zimní údržby, údržbu zeleně, STA, havarijní službu, revize a servis výtahů případně další,
 • v případě, že bojlerová stanice je pro více vlastníků, družstev - spolupracovat při zpracování dohod o rozdělení nákladů na teplo a ohřev vody pro Pražskou teplárenskou.

Evidenci a předpis nájmu zpracováváme v programu DES firmy TOM Computer, s.r.o., podvojné účetnictví v programu MRP Slušovice. Oba programy pravidelně upgradujeme.

Pojištění odpovědnosti za škodu je uzavřeno na částku 3000000,- Kč u pojišťovny Kooperativa.

img/i7.gif